Które usługi farmaceutyczne można wykonywać poza apteką? Stanowisko NRA

Naczelna Izba Aptekarska opublikowała stanowisko dotyczące sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych i wykonywania zadań zawodowych poza apteką.

NIA stoi na stanowisku, że niektóre usługi farmaceutyczne mogą być świadczone poza apteką, co przyczyni się do wzmocnienia roli zawodu.Farmaceuci powinni brać aktywy udział w działaniach związanych z profilaktyką, farmakoterapią i promocją zdrowia. (fot. Shutterstock)

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej zostało opublikowanie stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 26 stycznia 2022 r. Ma ono na celu wzmocnienie roli farmaceuty w polskim systemie ochrony zdrowia.

 

STANOWISKO Nr VIII/1/2022
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług
farmaceutycznych i wykonywania zadań zawodowych poza apteką

Na podstawie art. 39 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 9 oraz art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1419, z późn. zm.),
mając na uwadze, że:

REKLAMA

1) zawód farmaceuty jest samodzielnym zawodem medycznym;
2) ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 202 lr. poz. 97) definiuje opiekę farmaceutyczną oraz szereg usług farmaceutycznych i zadań zawodowych, które nie mają charakteru świadczenia rzeczowego, a są świadczone bezpośrednio na rzecz pacjenta;
3) istnieje konieczność wzmocnienia roli farmaceuty w polskim systemie ochrony zdrowia, w tym niezbędne jest rozszerzenie zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów w taki sposób, aby mogli brać oni aktywny i znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią.

– Naczelna Rada Aptekarska stoi na następującym stanowisku:

1. Niektóre formy samodzielnego wykonywania zawodu farmaceuty mogą być wykonywane również poza apteką.
Należą do nich:
1) sprawowanie opieki farmaceutycznej – w formie uprawniającej do udzielania świadczeń zdrowotnych w tym zakresie;
2) udzielanie następujących usług farmaceutycznych:
a) przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego,
b) udzielanie porady farmaceutycznej,
c) wykonywanie pomiaru ciśnienia krwi,
d) usługi farmacji klinicznej (wykonywane w obszarze klinicznym podmiotu leczniczego);
3) wykonywanie następujących zadań zawodowych:
a) udział w racjonalizacji farmakoterapii,
b) uczestniczenie w badaniach klinicznych,
c) sprawowanie nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi w podmiocie wykonującym działalność leczniczą (np. stanowisko inspektora ds. gospodarki lekiem),
d) prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej oraz działalności na rzecz promocji zdrowia;
e) przeprowadzanie analiz farmakoekonomicznych;
f) prowadzenie terapii monitorowanej stężeniami leków (wykonywane w obszarze klinicznym podmiotu leczniczego)
2. Czynności, o których mowa w pkt 1, farmaceuta wykonuje z należytą starannością, poszanowaniem godności i praw Pacjentów, jak również ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i farmaceutycznej oraz przestrzegając przepisów prawa.
3. W związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w pkt 1, Farmaceuta nie reklamuje swojej osoby ani nie może prowadzić reklamy produktów leczniczych ani w niej uczestniczyć.
4. Farmaceuta ma prawo rozpowszechniać informację o rodzaju, zakresie, sposobie i miejscu sprawowania opieki farmaceutycznej, świadczenia usługach farmaceutycznych i wykonywania zadań zawodowych.
5. Informacja, o której mowa w pkt 4, musi spełniać łącznie następujące warunki:
1) cel, treść, forma lub sposób rozpowszechniania informacji o wykonywaniu zawodu farmaceuty nie mają cech reklamy;
2) jest prawdziwa, obiektywna, dokładna, kompletna i rzetelna;
3) rozpowszechniana jest wyłącznie przez farmaceutę, którego dotyczy;
4) dotyczy wyłącznie rodzaju lub zakresu świadczeń, usług, zadań lub czynności realizowanych przez farmaceutów;
5) nie stanowi równocześnie jakiejkolwiek reklamy, w szczególności podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi;
6) jest zgodna z prawem i dobrymi obyczajami;
7) nie narusza godności zawodu farmaceuty i tajemnicy zawodowej;
8) przedstawiona jest w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić ją od pozostałych informacji, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym, prostym i neutralnym językiem;
9) nie narusza zasad etyki i deontologii zawodowej określonych na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich;
10) zawiera czytelną adnotację określającą farmaceutę, którego dotyczy.
6. Rozpoczęcie i wykonywanie zawodu farmaceuty w sposób, o którym mowa w pkt 1, wymaga spełnienia wymogów i warunków określonych obowiązującym prawem, w szczególności dokonania odpowiednich zgłoszeń oraz wpisów do właściwych ewidencji lub rejestrów.

Źródło: NIA

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

logo