Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept

22 czerwca 2021 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept.

Zasady na których będą realizowane recepty od 1 lipca 2021 r. zostały dodatkowo zmienione poprzez nowelizację rozporządzenia w sprawie receptRozporządzenie zmieniające aktualne rozporządzenie w sprawie recept zacznie obowiązywać od 1 lipca br.

Finalna wersja nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept na szczęście okazała się lepsza niż projekt. Standardowo resort zdrowia nie uwzględnił części uwag zgłaszanych przez samorząd aptekarski (obecnie zawodu farmaceuty). Irytujące jest natomiast to, że dopiero podczas pierwszej i ewentualnych kolejnych nowelizacji częściowo wraca normalność…

Co się nie zmieniło?

Pierwszy raz od 3 lat ważność starych druków recept nie została przedłużona. Tym samym od 1 lipca refundowane recepty papierowe muszą być wystawiane na nowym wzorze (czytaj: Obowiązujące wzory recept papierowych w 2021 r.).

Co się zmieni?

Jeszcze nie zapomnimy o starych zasadach

W pierwszej kolejności należy uwypuklić, że recepty nierozpoczęte lub niezrealizowane całkowicie a wypisane przed 1 lipca br., będą realizowane na zasadach dotychczasowych  (starych lub nowych do wyboru) do końca ich ważności. Jest to ważny zapis, ponieważ według wersji aktualnego rozporządzenia zasady realizacji miały zmienić się na nowe dla wszystkich recept z dniem 1 lipca.

Skrócona definicja dawkowania

Z grudniowej wersji skreślono słowa „w określonym czasie„, tym samym jako sposób dawkowania należy rozumieć „informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania„. Niestety Ministerstwo nie uwzględniło uwag, by znieść ten zapis całkowicie lub w przypadku braku częstotliwości stosowania uznać, że chodzi o dobę. Podobnie nie przychyliło się do propozycji przyjęcia, że gdy nie podano ilości jednostek dawkowania, to chodzi o najmniejszą jednostkę. Przypomnijmy, umieszczenie definicji dawkowania w rozporządzeniu zawdzięczamy NIA.

REKLAMA

Warunkowa realizacja recept z dawkowaniem odbiegającym od ww. definicji

Punkt dotyczący realizacji recept, gdy na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a upf sposobu dawkowania (lub sposób stosowania – synonim dotyczący wyrobów medycznych i środków spożywczych) został przebudowany i rozszerzony. Z jednej strony wyeliminowano nieścisłość, według której można było mieć wątpliwość, czy zapis odnosi się do leków recepturowych. Teraz takiej wątpliwości już nie ma, bowiem przy braku dawkowania (z wyłączeniem, o którym więcej poniżej) można wykonać podwójną ilość ryczałtową dla danej postaci leku lub też wydać dwa najmniejsze refundowane opakowania z listy refundacyjnej (a nie dostępne w obrocie jak było od stycznia) leków, wyrobów medycznych (ale nie do diagnostyki in vitro! – patrz niżej) czy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

x

Kiedy dawkowania nie można pominąć

Zmieniony § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia wymienia również przypadki, kiedy dawkowanie musi się znaleźć na recepcie. Tym samym recepta bez tej informacji będzie nie do zrealizowania i niezbędna będzie poprawa!

Po pierwsze dotyczy to leków gotowych i recepturowych zawierających substancje lub surowce podlegające pod ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Realnie można przyjąć, że wymóg odnosi się do grup I-N oraz II-P, czyli przypadków wymagających recepty Rpw.

Po drugie w przypadku leków gotowych (włączona grupa) lub recepturowych do stosowanych zewnętrznie na skórę na recepcie musi być podana częstotliwość stosowania. [Oczywiście sposób zredagowania przepisu pozwala sądzić, że chodzi o każdy produkt leczniczy, a nie tylko ten stosowany na skórę.]

Po trzecie podobnie jest z wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro (m.in. paskami do oznaczenia glukozy oraz ciał ketonowych), na recepcie musi być określona przynajmniej częstotliwość stosowania.

Zapisanie odpłatności X/100% przy uprawnieniu dodatkowym

Nowelizacja doprecyzowuje kiedy uprawnienie dodatkowe jest ponad odpłatnością 100%. W wersji obowiązującej ze stycznia do czasu komunikatu MZ (czytaj: MZ w sprawie niektórych przepisów stosowanych do realizacji recept) można było wyczytać, że ignoruje się w takiej sytuacji oznaczenie odpłatności. Aktualnie zapisano, że wypisany produkt dla pacjentów uprzywilejowanych wydaje się za odpłatnością wynikającą z uprawnienia dodatkowego. Jednakże, gdy uprawnienie pojawi się łącznie z odpłatnością X/100%, to realizacja ze zniżką będzie możliwa tylko w trzech przypadkach. Chodzi tu o uprawnienie IB, WE oraz ZK. To ostatnie tylko w odniesieniu do specjalnego wykazu leków przysługujących bezpłatnie w związku z oddawaniem krwi  (czytaj: Krwiodawcy – zaktualizowany wykaz leków przysługujących bezpłatnie).

Decyzje dyrektora NFZ dalej ważne

Zmiana dotycząca brzmienia § 12 pkt 2 wymieniającego dokumenty potwierdzające uprawnienie IB, zachowała w mocy decyzje dyrektora NFZ (w poprzednim rozporządzeniu zapisane jako „inny dokument”). W przeciwnym przypadku od 1 lipca pacjenci posiadający je, potencjalnie straciliby prawo do bezpłatnych leków. Pewnym ominięciem problemu byłaby np. zamiana numeru decyzji na numer zaświadczenia ZUS o prawie do renty rodzinnej, które zazwyczaj widnieje w decyzji.

Utrudnienie w realizacji recept spoza UE

Rozszerzono zakres danych dotyczących lekarza, które muszą znajdować się na receptach wystawionych poza UE. Od 1 lipca będzie to zakres tożsamy z receptami transgranicznymi. Lekarz będzie musiał podać imię i nazwisko, kwalifikacje zawodowe (w tym tytuł zawodowy), a także adres poczty elektronicznej lub numer telefonu do bezpośredniego kontaktu (np. w danych świadczeniodawcy). Dodatkowo podpis osoba uprawiona będzie musiała złożyć własnoręcznie. Może to stanowić przesłankę do odmowy realizacji recept zza wschodniej granicy.

Kwestie techniczne

Numer recepty papierowej

Zakresy numerów recepty uzyskane z NFZ (a z WIF dodatkowo rozpoczynają się od 07) w przypadku nierefundowanych recepty na leki o kat. Rp zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, na 21 miejscu będą zawierały cyfrę „7”. Pozwala to sądzić, że lekarze, chcąc wypisać leki psychotropowe niepodlegające refundacji, muszą zaopatrzyć się w nowe wzory recept z dedykowaną numeracją.

Dane w DRR

Skorygowano zapisy odnoszące się do braku nr GTIN, przekazania odpłatności i wartości leku recepturowego, wyrobu medycznego, środka spożywczego oraz wartości surowca.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca br. Z jego treścią można się zapoznać pod tym adresem: D2021000111401

Źródło: KO/RCL

REKLAMA
REKLAMA
logo