Preparaty złożone zawierające substancje psychotropowe a osobna recepta z dawkowaniem i ilością sumaryczną substancji psychotropowej

Sprawa zależy od NFZ (fot. Shutterstock).

Czy na preparaty złożone, zawierające w swoim składzie substancje psychotropowe, np. Bellergot, Milocardin, należy wymagać osobnej recepty z dawkowaniem i ilością sumaryczną substancji psychotropowej?

Zwyczajowo się utarło, że preparaty złożone traktuje się jak zwykłe leki, tj. na podstawie wykazu jaki widzimy na karcie leku w programie aptecznym. Podobno gdzieś była jakaś opinia, że tak może być. Niestety nikt jej nie widział ostatnio. Traktując wymienione preparaty zgodnie z literą prawa, należałoby przywołać (Dz.U.06.169.1216 z ostatnią nowelizacją):

„§ 6. 1. Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe zawiera, oprócz danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki. 2. Na jednej recepcie można przepisać tylko jeden preparat zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe; na recepcie tej nie można przepisywać innych produktów leczniczych.”

Jak widać nie ma tu rozróżnienia na leki pojedyncze czy złożone, a jedynie zawierające w swoim składzie substancję należącą jednej z grup: leków psychotropowych czy odurzających. O ile przy lekach przepisanych na 100% nie stanowi to problemu, to w przypadku leku dla IB może dać podstawę do odrzucenia podczas kontroli NFZ.

REKLAMA

mgr farm. Konrad Okurowski

Aktualizacja: po ostatnim piśmie z MZ, należy uznać, że nie ma konieczności przepisywania w/w leków na osobnej recepcie oraz wymogu obecności na tych receptach sposobu dawkowania.

Aktualizacja nr 2: w dniu 26 października GIF wydał komunikat nr 10/2015 stwierdzający, że Milocardin i Bellergot należy traktować jak leki psychotropowe. Ponieważ komunikat stoi w sprzeczności ze stanowiskiem MZ, do Ministerstwa zostały skierowane prośby o wyjaśnienie sytuacji.

REKLAMA
REKLAMA
logo