Przechowywanie książki kontroli

Przez jaki okres należy przechowywać książkę kontroli?

Projekt ten ma dostosowywać polskie prawo do rozporządzeń UE, jeśli chodzi funkcjonowanie rynku dotyczącego wyrobów medycznych (fot. Shutterstock).Książkę kontroli należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu (fot. Shutterstock).

Książkę kontroli, czyli ewidencję przychodu i rozchodu środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P oraz preparatów zawierających te środki i substancje – zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 166) – należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Autorem odpowiedzi jest radca prawny Alicja Chudziak.

REKLAMA
REKLAMA
logo