Realizacja ze zniżką recepty, na której lekarz wpisał niepełne dane pacjenta

Na każdej recepcie w danych osoby uprawnionej powinien znaleźć się tytuł zawodowy oraz kwalifikacje zawodowe (fot. Shutterstock).
Czy można zrealizować ze zniżką receptę, na której lekarz wpisał niepełne dane pacjenta? Np. nie wpisał numeru domu czy lokalu, a wpisał
ulicę i miejscowość. Co w takiej sytuacji może poprawić farmaceuta skoro w paragrafie 16 ust. 1 pkt 3 jest napisane: ” …wpisano w sposób
nieczytelny lub błędny…” a nie ma wzmianki o niewpisaniu?

W przytoczonym przypadku receptę należy zrealizować ze zniżką, a brakujące dane trzeba opisać na odwrocie recepty oraz złożyć swój podpis.

Mamy taką możliwość, ponieważ zamieszczenie niepełnych danych wymaganych przez §3 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich należy uznać za błędne.
Dane wymagane przez §3 to:
2) dane dotyczące pacjenta:
a) imię i nazwisko,
b) adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano):
– miejsca zamieszkania albo
– miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo
– miejsca zamieszkania osoby uprawnionej albo siedziby urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy
społecznej
– w przypadku świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy,
albo siedziby świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej – w przypadku osoby
bezdomnej, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.),
f) numer PESEL – jeżeli dotyczy, a w przypadku dziecka nieposiadającego numeru PESEL lub niemożności
ustalenia tego numeru – numer PESEL przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z
2012 r. poz. 159 i 742 oraz z 2013 r. poz. 1245) wraz z adnotacją o zamieszczeniu numeru PESEL osoby
innej niż pacjent i podpisem osoby uprawnionej,
g) numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość – w przypadku
cudzoziemca niebędącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o
koordynacji, a w przypadku osoby posiadającej Kartę Polaka – numer Karty Polaka;
Jak widać w przytoczonych przepisach adres jest traktowany jako całość (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano).

Jedynie w przypadku, kiedy nie ma zapisanych danych adresowych nie ma możliwości ich uzupełnienia czy poprawy (np. Jan Kowalski bezdomny etc.).

 

[Zespół Rx.edu.pl]

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
logo