Recepta papierowa – brak nazw poszczególnych pól na druku

Czy konieczne są nadrukowane nazwy poszczególnych pól?

Mam receptę papierową, gdzie wszystkie pola zostały wypełnione prawidłowo, ale brak jest nazw poszczególnych elementów wzoru recepty.Obecnie przepisy dotyczące recept papierowych pozwalają tylko na niewielkie odstępstwo w zakresie wymiarów recepty (fot. Shutterstock).

Mam pytanie dotyczące recepty papierowej. Czy konieczne są nadrukowane nazwy poszczególnych pól? Mam receptę, na której nie ma nadrukowanych: „data wystawienia”, „data realizacji od dnia”, „dane i podpis osoby uprawnionej” itp. Wszystkie pola wyszczególniono i wypełniono poprawnie.

 

Odp.: Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące recept w § 6 nie przewidują tego typu odstępstwa od wzoru recepty. Wszystkie pola na recepcie powinny być prawidłowo opisane. Nie może brakować nazw. Poprzedni zapis w § 8 uchylonego rozporządzenia w sprawie recept dopuszczał odstępstwo od wzoru pod względem graficznym.
§ 6.
1. Recepta w postaci papierowej, zawierająca dane określone w art. 96a ust. 1 lub 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne, nieodpowiadająca wzorowi recepty określonemu w załączniku nr 6 albo 7 do rozporządzenia, jest realizowana w przypadku, gdy:
1) rozmieszczenie przestrzenne poszczególnych pól recepty nie odpowiada ich umiejscowieniu wynikającemu ze wzoru recepty,
2) wzajemne proporcje między wielkościami poszczególnych pól recepty odbiegają od proporcji wynikających ze wzoru recepty,
3) poszczególne informacje zamieszczane przez osobę wystawiającą receptę w określonych polach recepty nie mieszczą się w całości w tych polach (wykraczają poza ich obręb)
– jeżeli spełniony jest wymóg czytelności wystawionej recepty.
2. Osoba realizująca receptę ma prawo zrealizować receptę, której wymiary w stopniu nieznacznym różnią się od wymiarów określonych w § 3 ust. 3, pod warunkiem że spełniony jest warunek czytelności recepty.
3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do recepty transgranicznej.

Poprzednio:
§ 8.
Recepta w postaci papierowej, zawierająca dane określone w art. 96a ust. 1 lub 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne, może zostać zrealizowana także w przypadku, gdy:
1) umiejscowienie tych danych nie odpowiada poszczególnym częściom wzoru recepty przeznaczonym na ich rozmieszczenie;
2) adres pacjenta nie jest zgodny z numerem oddziału wojewódzkiego Funduszu.
3) recepta pod względem graficznym, jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty, a dane na recepcie są zamieszczone w sposób czytelny.

mgr farm. Konrad Okurowski