Zapis ilości sumarycznej psychotropu na e-recepcie

Jakie są wymagania dotyczące prawidłowego zapisu ilości leku psychotropowego na e-recepcie? Czy wpisanie ilości środka psychotropowego w miligramach słownie jest traktowane jako błąd?

Odp.: Tylko recepta papierowa wymaga słownego zapisu. Z kolei na e-recepcie zapis może być dowolny, zarówno słowny, jak i liczbowy. Ważne po prostu, żeby był.

„Na recepcie wystawianej na preparat zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową podaje się, oprócz danych określonych w przepisach art. 96a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz art. 96a ust. 1d, 1e lub 8 tej ustawy – jeżeli mają zastosowanie, sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki, przy czym dla recepty w postaci papierowej ilość tę podaje się słownie.”