Rezultaty kontroli aptek w I kwartale 2021 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował informację, która dotyczy wyników kontroli przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ aptekach w I kwartale 2021 r.

I tak, w 2 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych (fot. Shutterstock).I tak, w 2 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych (fot. Shutterstock).

W I kwartale 2021 r. Terenowe Wydziały Kontroli NFZ miały przeprowadzić łącznie 57 postępowań kontrolnych w aptekach (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w okresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania/przekazania wystąpienia pokontrolnego). 

I tak w 2 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się natomiast wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (18 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości (37 postępowań) (czytaj również: Wyniki kontroli aptek w IV kwartale 2020).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.:

 • realizacji recept przez osobę nieposiadającą kwalifikacji i uprawnień do jej realizacji;  
 • braku pieczątki i podpisu osoby przyjmującej receptę i sporządzającej lek; 
 • braku podpisu osoby wystawiającej receptę; 
 • braku podpisu i pieczęci przy dokonanej poprawce przez osobę wystawiającą recept;  
 • w przypadku leków z grupy I-N lub II-P braku potwierdzenia przekroczonej dawki maksymalnej (dobowej lub jednorazowej) poprzez postawienie wykrzyknika, zapisania dawki słownie, umieszczenia pieczęci, czytelnego podpisu; 
 • braku potwierdzenia na rewersie recepty uprawnień dodatkowych pacjenta (np. IB, ZK);
 • przekazywaniu nieprawidłowych danych w komunikatach elektronicznych xml do Funduszu (m.in.: uprawnień dodatkowych („S”, „DN”), adnotacji „nie zamieniać”, brak znacznika informującego o wydaniu zamiennika, typ i numer identyfikatora osoby realizującej recepty, numer PESEL technika farmacji realizującego recepty/ pacjenta, okres zatrudnienia pracownika, data wystawienia recepty, data i godzina realizacji recepty, kod EAN/GTIN leku/składnika; inna lub niewłaściwa jednostka miary dla składnika leku);  
 • dwukrotnego sprawozdania recepty; 
 • braku poinformowania w terminie OW NFZ o rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikami;  prowadzeniu sprzedaży leków w aptece przez podmiot nieposiadający właściwego zezwolenia na prowadzenie apteki. (art.99.1 PF);  
 • realizacji umowy na realizację recept niezgodnie z udzielonym zezwoleniem na prowadzenie apteki;  
 • zrealizowaniu recepty, na której wypisano i wydano ilość leku refundowanego przekraczającą 120-dniowy okres stosowania;  
 • zrealizowaniu recepty nieprawidłowo pod względem przestrzegania ograniczeń ilościowych wynikających z zamieszczonego na recepcie sposobu dawkowania; 
 • wydaniu leku w ilości większej niż zapisano na recepcie;  
 • realizacji recept, w przypadku których wydano zawyżoną ilość leków przy braku podanego sposobu dawkowania;  
 • wydania leku jako refundowany pomimo zapisu 100%; 
 • zrealizowania recepty, na podstawie której wydano jako refundowany lek wypisany poza zakresem wskazań refundacyjnych;  
 • realizacji recepty pomimo niepełnego adresu/ brak nr PESEL pacjenta lub braku wymaganych danych podmiotu udzielającego świadczeń (nazwa, adres, telefon, regon);  
 • wydaniu leku innego niż zaordynowany na recepcie;  
 • realizacji recepty refundowanej po upływie terminu jej ważności;  
 • nieprawidłowej wycenie leku recepturowego (zawyżona cena surowca, wyceniono lek sporządzony w warunkach jałowych pomimo braku wskazań do sporządzenia leku w warunkach aseptycznych, pobrano 2 opłaty ryczałtowe od pacjenta, nieprzestrzeganie ograniczeń ilościowych wynikających z zapisanej na recepcie na lek recepturowy ilości spirytusu); 
 • realizacji recept, na których wykonano lek niejałowy z taksą laborum dla leku jałowego;  błędnie wykonanego lek recepturowy – brak warunków jałowych, mimo obecności w składzie leku antybiotyku/ niezgodnie z treścią recepty; 
 • niezmniejszenia ilości substancji recepturowej w leku recepturowym w przypadku przekroczenia dawki maksymalnej; 
 • braku na recepcie, na której zaordynowano lek recepturowy adnotacji o dacie i czasie przyjęcia recepty do realizacji;  
 • realizacji recept na leki recepturowe, w przypadku których osoba sporządzająca dokonała zmian w składzie nieprzewidzianych przepisami prawa bądź nie wprowadziła zmian niezbędnych dla zapewnienia trwałości/bezpieczeństwa stosowania leku; 
 • realizacji recepty na lek recepturowy, zawierający w swoim składzie surowiec z wykazu A substancji bardzo silnie działających, bez sposobu dawkowania; 
 • zrealizowania recepty, na której ilość leku recepturowego określono cyfrą rzymską; 
 • wykonania postaci leku metodą niezgodną z wymogami FP;
 • sporządzania leku recepturowego niezgodnie z ordynacją lekarską;
 • sporządzenia leku recepturowego w terminie dłuższym niż 48 godzin od złożenia recepty przez pacjenta (art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne);  
 • przekazania do OW NFZ w komunikatach elektronicznych, dotyczących zrealizowanych recept podlegających refundacji z Funduszu, danych niezgodnych ze stwierdzonym w aptekach stanem faktycznym dotyczącym zrealizowanych recept, np. inny kod postaci leku recepturowego, niż ten jaki wynikał z zamieszczenia przepisanej postaci leku na receptach, inny identyfikator kosztu wykonania leku recepturowego (taksy laborum) niż ten, jaki wynika z zapisu dotyczącego wykonania leków recepturowych zamieszczonego w otaksowaniach recept; 
 • realizacji recepty, na której został przepisany lek zawierający w swoim składzie substancje silnie działające (z wykazu A) przez osobę do tego nieuprawnioną; 
 • nieprawidłowego obrót lekami (brak udokumentowania fakturami zakupu preparatu/ surowca lub występowanie rozbieżności pomiędzy ilościami zakupionych surowców farmaceutycznych a ich rozchodem); 
 • nieprzedstawienia do kontroli faktur zakupu produktów pochodzących z importu docelowego, z których dokonano sprzedaży leków;  
 • zastosowania przez aptekę innej marży detalicznej niż wynikająca z ustawy;  
 • braku recept w aptece lub nieprzekazania recept do kontroli.

AM/nfz.gov.pl

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
logo