Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2021 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia wystosował informację o rezultatach kontroli przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w aptekach w II kwartale 2021 r.

W przedstawionej sytuacji, można recepty zrealizować łącznie ze zniżką podczas 1 transakcji (fot. Shutterstock).I tak, w 5 przypadkach nie zostały stwierdzone nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych (fot. Shutterstock).

W II kwartale 2021 roku, Terenowe Wydziały Kontroli NFZ miały przeprowadzić w sumie 79 postępowań kontrolnych w aptekach ( za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w okresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania/przekazania wystąpienia pokontrolnego).

I tak, w 5 przypadkach nie zostały stwierdzone nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Z kolei pozostałe postępowania kontrolne miały zakończyć się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (17 postępowań) bądź oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości (57 postępowań) (zobacz też: Rezultaty kontroli aptek w I kwartale 2021 r.).

Nieprawidłowości, jakie stwierdzono w wyniku kontroli, dotyczą m.in.:

 • nie przedstawienia przez aptekę recept do kontroli; 
 • braku dokumentów zakupu leków/ surowców w przedstawionych fakturach zakupu;
 • występowania rozbieżności pomiędzy ilościami zakupionych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, surowców farmaceutycznych wchodzących w skład leków recepturowych, a ich rozchodem;
 • braku dokumentu realizacji recepty;
 • nieprawidłowo obliczonej marży i wynikającej z niej ceny detalicznej;
 •  sporządzenia leku recepturowego z wykorzystaniem leku gotowego niebędącego surowcem farmaceutycznym w rozumieniu § 4 pkt 1 rozporządzenia w/s surowców farmaceutycznych; 
 • uwzględnienia w koszcie sporządzenia leku recepturowego zawierającego w swoim składzie antybiotyk, kosztu taksy laborum odpowiadającej wykonaniu leku w warunkach aseptycznych;
 • ustalenia kosztu sporządzenia leków recepturowych do użytku zewnętrznego z uwzględnieniem innej ilości składnika niż przepisana ilość na receptach;
 • wykonania leków recepturowych niezgodnie z zasadami sztuki farmaceutycznej; 
 • zmniejszenia stężenia roztworu azotanu srebra, pomimo braku ustalonej dla tej substancji recepturowej dawki maksymalnej, bez porozumienia z lekarzem i bez dokonania stosownej adnotacji na rewersie recepty; 
 • wykonania leku i zrealizowania recepty pomimo braku autoryzacji wszystkich poprawek na recepcie przez osobę wystawiającą receptę; 
 • wydania leku w ilości większej niż najmniejsza wynikająca z różnych ilości leku przepisanych na recepcie przez lekarza;
 •  wydania leku w ilości większej niż przepisał lekarz;  
 • wydania leku w ilości większej, niż to wynika z dawkowania na 120-dniową kurację; 
 •  wydania leku/wyrobu medycznego innego niż zaordynowany na recepcie;
 •  wydania leków jako refundowanych pomimo zapisu 100% przy danym leku przez osobę wystawiającą receptę; 
 • wydania leku w opakowaniu większym niż należało wydać, w sytuacji gdy nie określono sposobu dawkowania leku; 
 • wydania leku z nieprawidłową odpłatnością (niezgodną z ordynacją); 
 • wydania refundowanego leku w wyższej dawce niż zaordynowana przez osobę wystawiającą receptę;
 • braku danych dotyczących osoby wystawiającej receptę; 
 • braku danych pacjenta na recepcie;
 • braku podpisu i pieczęci osoby faktycznie realizującej receptę;
 • błędnej bądź nieczytelnej daty wystawienia recepty lub jej braku; 
 • braku potwierdzenia na rewersie recepty uprawnień dodatkowych pacjenta (np. IB, ZK);
 • braku zgodności daty wystawienia recepty z datą porady zapisaną w dokumentacji oraz braku dawkowania leków; 
 • realizacji recepty przed datą realizacji „od dnia”; 
 • realizacji recept przez osobę nie zgłoszoną do Ewidencji osób zatrudnionych w oddziale wojewódzkim NFZ; 
 • realizacji recepty pomimo braku kwalifikacji zawodowych osoby wystawiającej recepty, w tym posiadanego tytułu zawodowego; 
 • realizacji recepty po terminie ważności; 
 • realizacji recepty mimo nieprawidłowego sposobu dawkowania lub braku podania wymaganego przepisami sposobu dawkowania; 
 • braku własnoręcznego podpisu lekarza; 
 • rozbieżności pomiędzy osobą widniejącą na otaksowaniu, a osobą potwierdzającą realizację recepty; 
 • niezamieszczenia na rewersie recepty prawidłowego numeru Pesel pacjenta wraz z podpisem potwierdzającym adnotację; 
 • wydania przez technika leków z wykazu A; 
 • realizacji recepty pomimo braku/niepełnego adresu pacjenta;
 •  realizacji recepty, na której brak NPWZ lekarza wystawiającego lub jest on nieczytelny;
 •  brak informacji w terminie w formie elektronicznej o zmianie w ewidencji osób zatrudnionych; 
 • różnica w dacie zatrudnienia personelu między Ewidencją personelu a Książką Personelu; 
 • braku adnotacji o ordynacji leków w zapisach porad; 
 • nie przekazania informacji o wydaniu zamiennika leku; 
 • przekazania do OW NFZ w komunikatach elektronicznych, dotyczących zrealizowanych recept podlegających refundacji z Funduszu, danych niezgodnych ze stwierdzonym w aptekach stanem faktycznym dotyczącym zrealizowanych recept;
 • sprawozdania realizacji częściowej, mimo iż wydano wszystkie opakowania zaordynowane na recepcie.

AM/nfz.gov.pl

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
logo