Zmiany w realizacji recept od 1 lipca 2021 r.

Minister Zdrowia 23 grudnia 2020 r. wydał rozporządzenie w sprawie recept, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r. Jeden z zapisów w rozporządzeniu mówi o tym, że recepty można było realizować na starych zasadach do 30 czerwca. W związku z tym od 1 lipca musimy zastosować się do nowych zasad. Jakie to są zasady?

Można wyrobić taką pieczątkę z datownikiem lub włączyć nowy sposób nadruku i nanosić bezpośrednio otaksowanie na rewersie (fot. Shutterstock).Od 1 lipca musimy zastosować się do nowych zasad realizacji recept (fot. Shutterstock).

Dawkowanie

Pierwszy raz określono, co to znaczy sposób dawkowania. Definicja ta jest wyznacznikiem prawidłowego wypisywania recept.

  • § 2 ust. 2 pkt 2 jeżeli mowa o “sposobie dawkowania, rozumie się przez to informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania.

Kluczowe w tej definicji są jednostki dawkowania, które nie zawsze muszą pojawić się z nazwy, gdyż wynikają zazwyczaj z danej postaci leku. Osoba wystawiająca receptę musi określić dokładną ilość jednostek (j., ml., g, tabl., kropla) oraz częstotliwość ich stosowania. Rzuca to cień wątpliwości na dotychczasowe dawkowanie uznawane za poprawne np. 1 x dziennie.

Sprawdź także: Pełne dawkowanie na receptach na lek recepturowy

Recepty weterynaryjne i substancje psychotropowe

  • § 4 ust. 10 

“W przypadku osoby wystawiającej receptę będącej lekarzem weterynarii, zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty, na których przepisany zostanie produkt leczniczy:

REKLAMA

1) o kategorii dostępności „Rpw”, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 4 ustawy –Prawo farmaceutyczne,

2) zawierający środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii –wydaje wojewódzki inspektor farmaceutyczny właściwy ze względu na adres zamieszkania tej osoby. “

Wprowadzono konieczność wystawiania recept papierowych na leki psychotropowe i środki odurzające przez lekarzy weterynarii z naniesionym przez wojewódzki inspektorat farmaceutyczny unikalnym numerem recepty. Jest to nowość, wcześniej weterynarze nie mieli takiego obowiązku. 

Uwaga! Chodzi o sam numer recepty, nie tak jak w przypadku recept lekarskich dodatkowy kod kreskowy!

Podobny wymóg na podstawie § 8 ust. 8 dotyczy recept wystawianych przez lekarzy. Dotychczas kod recepty był fakultatywny, a jedynie PWZ i REGON musiały być wyrażone kodem kreskowym. Od 1 lipca br. odpowiednio te 2 (PWZ i nr recepty) lub 3 (PWZ, REGON i numer recepty) informacje muszą być naniesione w postaci kodu kreskowego.

Numery nadawane przez WIF muszą mieć właściwy format. Zaczynają się od cyfr 07, a na 21 miejscu mają cyfrę 7. Leki o kategorii Rp nie mogą być wypisywane z numeracją i na wzorze przeznaczonym do wypisywania leków Rpw.

x

Uprawnienia dodatkowe

  • 8 ust. 1 pkt 1

“kod uprawnień dodatkowych pacjenta, z wyjątkiem kodów uprawnienia dodatkowego pacjenta określonych w lp. 5 i 7–9 załącznika nr 1 do rozporządzenia –osoba wydająca określa go na podstawie dokumentów, o których mowa w § 12, przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza go w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty papierowej oraz zamieszcza ten kod w komunikacie elektronicznym, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji, przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu”

Dotychczas na podstawie dokumentów można było uzupełnić uprawnienia dodatkowe poza “S” i “C”. Od 1 lipca 2021 r. nie możemy uzupełniać również “WP” oraz “WE”. Z kolei uprawnienia poza S i C wymagają weryfikacji dokumentów potwierdzających podczas realizacji recepty.

Połączenie z odpłatnością 100%

W § 8 ust. 1 pkt 8 lit. c zamieszczono poprawioną informację:

w przypadku, gdy recepta zawiera kod uprawnień dodatkowych pacjenta, osoba wydająca wydaje produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny za odpłatnością wynikającą z określonego przez nią uprawnienia dodatkowego pacjenta, w przypadku, jeżeli kod uprawnienia dodatkowego występuje w zbiegu z oznaczeniem „X” albo „100%” dotyczącym odpłatności, osoba wydająca przyjmuje, że oznaczenia tego nie wpisano

Wynika z tego, że można niwelować 100% odpłatność dla pozostałych uprawnień dodatkowych, nie jak dotychczas tylko dla uprawnienia IB. Jednak 1 lutego Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym tłumaczy, że intencją tego przepisu nie było pomijanie odpłatności pełnopłatnej, a pominięcie uprawnienia dodatkowego. Wobec tego nie poleca się pomijania odpłatności 100% na takich receptach.

Dodatkowo 17 czerwca Minister Zdrowia opublikował Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie recept, w którym zmienia ten podpunkt.

Czytaj również: Weteran poszkodowany a uprawnienia IB

“w przypadku gdy recepta zawiera kod uprawnień dodatkowych pacjenta, osoba wydająca wydaje produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny za odpłatnością wynikającą z określonego przez nią uprawnienia dodatkowego pacjenta, przy czym w drodze odstępstwa, jeżeli kod uprawnienia dodatkowego występuje w zbiegu z oznaczeniem „X” albo „100%” dotyczącym odpłatności, osoba wydająca realizuje receptę zgodnie z tym oznaczeniem (pełnopłatnie), z wyjątkiem przypadku, kiedy oznaczenie to występuje w zbiegu z kodem uprawnienia dodatkowego, o którym mowa w lp. 2 albo 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia, albo w lp. 6 tego załącznika, jeżeli na recepcie przepisano lek określony w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy o świadczeniach – w takiej sytuacji recepta realizowana jest zgodnie z uprawnieniem reprezentowanym przez ten kod”

Wątpliwości zostają rozwiane. Realizujemy recepty na starych zasadach.

Leki recepturowe

  • § 8 ust.§  1 pkt 4

sposób dawkowania (a w przypadku wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – sposób stosowania) – osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która:

a) w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny podlega refundacji – nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach tego produktu, środka lub wyrobu, określonych w wykazie dla tego produktu, środka lub wyrobu, a w przypadku leku recepturowego maksymalnie podwójną ilość leku, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy o refundacji,

b) w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny nie podlega refundacji – jest nie większa niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– z wyłączeniem:

– przypadku, w którym sposób dawkowania musi być wpisany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,

– produktu leczniczego, w tym leku recepturowego do stosowania zewnętrznego na skórę, w przypadku którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania,

– wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, dla którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania;”

Wprowadzono możliwość wydania leku recepturowego w ilości 2 ryczałtów, jeśli nie zostało określone dawkowanie zgodne z nową definicją. Niestety zasada ta nie dotyczy leków zewnętrznych na skórę (tutaj musi być podana częstotliwość stosowania) oraz wymagających recepty narkotycznej. Na obecnym etapie interpretacji recepty na leki stosowane zewnętrznie muszą mieć wpisaną częstotliwość dawkowania, aby można było zrealizować receptę.

Kontrowersyjny okazuje się być zapis dotyczący preparatów do stosowania zewnętrznego i pasków do glukometru. Można wywnioskować, że wystarczy samo określenie częstotliwości stosowania preparatu, aby wydać każda ilość wypisaną na recepcie. Nasuwa się pytanie, co w przypadku recepty z rocznym terminem realizacji, w jaki sposób wyliczyć ile gramów bądź mililitrów preparatu zużyje pacjent w przeciągu 360 dni. Dopóki nie doczekamy się kolejnej zmiany w przepisie, według dzisiejszych zapisów w rozporządzeniu, mamy prawo zrealizować dowolnie wskazaną przez osobę ordynującą ilość leku do stosowania zewnętrznego, jeśli została określona tylko częstotliwość stosowania. Jednak realizacja taka jest możliwa jedynie w przeciągu 30 dni od daty wystawienia recepty w związku z brakiem możliwości wykonania odpowiednich obliczeń.

Zobacz też: Zapis ilości leku recepturowego w nagłówku e-recepty

Brak ilości leku na recepcie

  • § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a

“produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego –w takim przypadku osoba wydająca przyjmuje, że jest to jedno najmniejsze opakowanie określone w wykazie, a w przypadku produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych niepodlegających refundacji–jedno najmniejsze opakowanie dostępne w obrocie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”

W przypadku kiedy lekarz nie określi ilości leku na recepcie, dopuszczono możliwość wydania 1 najmniejszego opakowania dostępnego w obrocie. Dotychczas było to najmniejsze dopuszczone do obrotu opakowanie leku, tj. widniejące w urzędowym wykazie.

Termin realizacji recept papierowych

  • § 9 ust. 2

“W przypadku przepisania na recepcie w postaci papierowej, w sposób niezgodny z ust. 1, produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, w odniesieniu do których art. 96a ust. 7 ustawy –Prawo farmaceutyczne przewiduje różne terminy realizacji recepty, termin realizacji takiej recepty jest wyznaczany przez najkrótszy z terminów realizacji dla przepisanych na niej produktów, środków lub wyrobów.”

Wskazano konieczność wypisywania recept papierowych na leki o różnych terminach ważności na osobnych drukach. Jeśli jednak pojawią się z jednej recepcie, to datę realizacji recepty determinuje preparat o najkrótszym terminie realizacji. Przykładowo recepta zawierająca jako jedną z pozycji antybiotyk będzie mogła być zrealizowana jedynie w terminie 7 dni od daty wystawienia.

Czytaj również: Recepta papierowa z dopisanym numerem telefonu

Nowe wzory recept papierowych

  • § 19 ust. 2

“Dopuszcza się stosowanie druków recept zgodnych ze wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie:

1) niniejszego rozporządzenia,

2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745, z późn. zm.2))

jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.”

Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje tylko nowy wzór recepty papierowej, który nie posiada pola „Oddział NFZ”. Wygląda on następująco:

Dla Rpw:

Więcej informacji dotyczących samej czerwcowej nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept znajduje się we wpisie: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

logo